Copyright 2024 - Sjen & Hearre

Algemene voorwaarden

De onderstaande voorwaarden gelden voor Sjen & Hearre

 1. Definities
  2. Toepasselijkheid voorwaarden
  3. Verhuur
  4. Verkoop

Onderstaande voorwaarden gelden te allen tijden over onze producten en diensten, tenzij schriftelijk een afwijking van de voorwaarden is vastgelegd welke door beide partijen in ondertekend.

 1. Definities

  In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtnemer: Sjen & Hearre

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die op basis van een overeenkomst apparatuur huurt, koopt of gebruik maakt van diensten van de opdrachtnemer voor een bepaalde periode.

Apparatuur: alle (elektrische) apparaten op het gebied van audio- visuele- en belichtingstechniek, alsmede muziekinstrumenten en overige zaken die opdrachtnemer voor verhuur, gebruik of verkoop beschikbaar stelt, alsmede alle bij voornoemde zaken behorende accessoires, bekabelingen, verpakkingsmaterialen en bevestigingsmaterialen.

Promotie-diensten: Alle diensten van de opdrachtnemer waarvan de opdrachtgever gebruik maakt, met inbegrip van de daaruit voortkomend producten, om zijn/haar activiteiten te promoten en/of kracht bij te zetten, te weten: internet oplossingen, ontwikkeling van posters/logo’s/folders/flyers/advertenties, radio of tv-reclamespotjes en alle zaken die met de voorts genoemde activiteiten verband houden in de breedste zin van het woord.

Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per (digitale) mail bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten van de opdrachtnemer aan de opdrachtgever.

Derden: Alle partijen buiten Sjen & Hearre en de opdrachtgever.

 1. Toepasselijkheid voorwaarden

  2a
  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, diensten, aanbiedingen en overeenkomsten met opdrachtgevers gesloten inzake alle verhuur, producten en diensten van de opdrachtnemer.

  2b Door ondertekening van een overeenkomst geeft de opdrachtgever aan akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.

  2c Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2d Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen opdrachtnemer en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

2e Het staat de opdrachtnemer vrij ten alle tijde de voorwaarden te wijzigen, met in acht name van kennisgeving hiervan op de website van de opdrachtnemer. Wijzigingen gelden niet voor reeds gesloten overeenkomsten.

2f Op alle offertes, diensten, aanbiedingen en overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing, tenzij de opdrachtgever woonachtig is in het buitenland. In het laatste geval geldt het Europees koopverdrag.

 1. Verhuur

3.1 Toepasselijkheid
De voorwaarden onder ad. 3 met inbegrip van zijn sub-voorwaarden, gelden enkel voor activiteiten die verband houden met de verhuur van apparatuur en diensten die verband houden met deze verhuur in de breedste zin van het woord.

3.2 Huur/diensten overeenkomst 
Er wordt een huur/dienstenovereenkomst opgesteld, door beide partijen ondertekend, waarbij overeengekomen wordt welke de diensten en verhuur betreffen, welke de verhuurperiode is, en de kosten. Deze overeenkomst kan in de vorm van een geaccordeerde offerte geschieden. Deze overeenkomst is bindend naar de algemene voorwaarden, tenzij uitzonderingen in deze overeenkomst zijn opgenomen op een artikel van de algemene voorwaarden. De overeenkomst dient getekend te worden alvorens de huurperiode ingaat. Bij de verhuur en het afhalen van apparatuur door de opdrachtgever, kan ter plekke de overeenkomst worden ondertekend waarna de huurperiode ingaat.

3.3 Facturering
Er wordt naast de overeenkomst een factuur opgesteld met de klantengegevens, de specificaties, de prijzen, de totaalkosten, BTW en de datum. Betaling vindt plaats naar de betalingsvoorwaarden, zie ad. 3.5.

3.4 Huurperiode
De apparatuur wordt verhuurd voor een bepaalde periode van minimaal 1 dag ofwel 24 uur. De huurperiode vangt aan op het tijdstip waarop de volgens de overeenkomst gehuurde apparatuur de opslagplaats van opdrachtnemer verlaat en eindigt op het tijdstip waarop de gehuurde apparatuur weer retour is in de opslagplaats, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij aflevering en wederom retour halen geldt dat de huurperiode start en eindigt op het moment dat de apparatuur zich in het transportmiddel bevindt. Hierbij kunnen echter wel transportkosten berekend worden.

3.5 Tarieven & betaling
3.5a De opdrachtgever wordt geacht de door opdrachtnemer gehanteerde verhuurtarieven te kennen en daarmee akkoord te gaan. 

3.5b Opdrachtgever dient de betaling contant en volledig te voldoen voor aanvang van de huurperiode óf direct na installatie, bij aflevering of bij afhalen van de apparatuur, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is. In het geval van betaling naderhand op basis van facturering, geldt een betalingstermijn van 14 dagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

3.5c De tarieven die berekend worden zijn deze, die bij vastleggen van de overeenkomst gelden of de tarieven uit een geldige door de opdrachtnemer uitgebrachte offerte. Alle prijzen zijn exclusief BTW tenzij anders vermeld. De tarieven zijn te vinden in onze prijslijst.

3.5d Het staat de opdrachtnemer vrij borg te vragen voor de te verhuren apparatuur.

3.5e Prijswijzigingen zijn voorbehouden, met uitzondering van tarieven die schriftelijk in een geldige overeenkomst zijn overeengekomen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

3.5f Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, worden aanmaningskosten in rekening gebracht. Deze aanmaningskosten bedragen € 15. Indien de opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven aan een incassobureau, in welk geval Opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag 
tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.

3.5g Kortingen zijn alleen geldig bij contante betaling of betaling binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien niet aan deze voorwaarde wordt voldaan, zal de korting komen te vervallen, tenzij door beide partijen schriftelijk anders overeengekomen is. Wordt deze termijn overschreden, dan wordt een factuur nagestuurd met daarin een vordering van het kortingsbedrag.

3.6. Annulering
3.6a Indien de opdrachtgever met de opdrachtnemer een overeenkomst heeft gesloten en vervolgens van huren wenst af te zien gelden de volgende annuleringsbepalingen. Indien opdrachtgever de voorgenomen overeenkomst annuleert,

 • eerder dan op de zevende dag vòòr de aanvang van de huurperiode kan annulering kosteloos geschieden;
 • eerder dan op de derde dag vòòr de aanvang van de huurperiode is opdrachtgever 25% van de huurprijs verschuldigd;
 • later dan de tweede dag vòòr de aanvang van de huurperiode is opdrachtgever de volledige huurprijs verschuldigd.

De annulering dient telefonisch te geschieden. Indien schriftelijk of via email wordt geannuleerd, dan is de annulering alleen geldig indien de opdrachtgever een schriftelijke bevestiging heeft gehad.

3.6b De hiervoor onder 3.6a genoemde annuleringsbepalingen gelden niet als anders schriftelijk is overeengekomen.

3.6c Annulering van levering, installatie, verhuur, overige diensten en/of de overeenkomst in het algemeen door de opdrachtnemer kan enkel plaatsvinden als sprake is van overmacht, zie ad. 3.22.

3.7 Legitimatieplicht
Alvorens de overeenkomst met opdrachtgever aan te gaan kan opdrachtnemer de opdrachtgever verplichten zich te legitimeren door het tonen aan opdrachtnemer van één of meer rechtsgeldige legitimatiebewijzen alsmede een kopie bank- of giroafschrift niet ouder dan 14 dagen.

3.8 Gebruik
De opdrachtgever zal de apparatuur uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor deze gefabriceerd is. De opdrachtgever zal met de apparatuur zorgvuldig en voorzichtig omgaan en zal tevens zorgdragen voor passende en veilige opslag. opdrachtgever is verplicht te allen tijde aan een door opdrachtnemer gemachtigde vrije toegang te verschaffen tot gebouwen, erven of andere plaatsen waar de gehuurde apparatuur zich bevindt om de toestand van die apparatuur te laten inspecteren. De opdrachtgever is op de hoogte van de wijze van gebruik van de apparatuur en handelt hiernaar. Indien nodig zal de opdrachtnemer uitleg geven over gebruik van de apparatuur.

3.9 Vervoer
De opdrachtgever vervoert de door hem gehuurde apparatuur in de door opdrachtnemer verstrekte verpakking vanaf de opslagplaats geheel voor eigen rekening en risico. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om in de verpakking geconfigureerde apparatuur uit die verpakking te verwijderen dan wel in de verpakking te wijzigen. Bij aflevering en retour halen van de apparatuur door de opdrachtnemer geldt dat het vervoer van de apparatuur niet onder het risico van de opdrachtgever valt.

3.10 Werking
3.10a De opdrachtgever verklaart zich ervan te vergewissen dat hem de apparatuur in goede conditie uit de opslagplaats van de opdrachtnemer wordt geleverd. Door het aangaan van de overeenkomst verklaart opdrachtgever bekend te zijn met de werking van de apparatuur en erkent opdrachtgever dat de door hem gehuurde apparatuur beantwoordt aan het doel waarvoor hij de apparatuur huurt.

3.10b Indien zich tijdens de huurperiode een storing in of aan de gehuurde apparatuur voordoet, dient opdrachtgever dit direct te melden aan de opdrachtnemer. Het is de opdrachtgever niet toegestaan zelf storingen te verhelpen en/of reparaties uit te voeren aan de gehuurde apparatuur, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Indien storingen of gebreken in of aan of van de gehuurde apparatuur niet direct of in het geheel niet worden gemeld aan de opdrachtnemer is opdrachtgever volledig aansprakelijk voor alle schade die daarvan het gevolg zal zijn.

3.11 In gebreke zijn en schadevergoeding.
3.11a Indien de apparatuur door de opdrachtgever bij de opdrachtnemer wordt afgehaald bij de opslagplaats en de opdrachtgever niet tijdig op het overeengekomen tijdstip van de aanvang van de huurperiode het door hem gehuurde afhaalt is zulks geheel voor zijn eigen rekening en risico. De huurprijs is te allen tijde verschuldigd over de schriftelijk overeengekomen huurperiode.

3.11b De apparatuur moet door opdrachtgever bij de opslagplaats van de opdrachtnemer worden teruggebracht uiterlijk op de datum waarop de overeengekomen huurperiode eindigt, tenzij de apparatuur wordt afgeleverd en/of geïnstalleerd zoals dat schriftelijk is overeengekomen. Indien de opdrachtgever niet uiterlijk op die einddatum de gehuurde apparatuur teruggebracht heeft, om welke reden dan ook, alsook in geval van beschadiging aan de apparatuur, door welke oorzaak ook, is de opdrachtgever daardoor in gebreke zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is. Alsdan is de opdrachtgever, onverminderd zijn overige verplichtingen jegens de opdrachtnemer, aan de opdrachtnemer een schadevergoeding verschuldigd. Bij niet tijdige terugbezorging bedraagt deze schadevergoeding de huurprijs per dag voor elke dag waarmee de overeengekomen huurperiode overschreden wordt vermeerderd met 50% van die huurprijs. Ingeval van beschadiging van de apparatuur is opdrachtgever de kosten van herstel van die beschadigingen als schadevergoeding verschuldigd alsmede de huurprijs per dag voor elke dag die met dat herstel gemoeid zal zijn vermeerderd met 50% van die huurprijs.

3.11c Indien de opdrachtnemer tengevolge van te late terugbezorging door opdrachtgever en/of tengevolge van beschadiging aan de apparatuur een hoger bedrag aan schade mocht lijden dan het bedrag van de schadevergoeding die door opdrachtgever op grond van het bepaalde in het voorgaande lid, 3.11b., van dit artikel verschuldigd zou zijn, zal de opdrachtnemer het recht hebben dit meerdere bedrag aan schadevergoeding eveneens van opdrachtgever te claimen.

3.12 Meldingsplicht
In geval van diefstal of verlies van, of schade aan de apparatuur is de opdrachtgever verplicht hiervan terstond melding te doen aan de opdrachtnemer. Tevens zal de opdrachtgever in geval van diefstal of verlies of in geval van molestschade hiervan terstond aangifte te doen bij de politie van de gemeente waarin die diefstal dan wel molestschade zich heeft voorgedaan en een kopie van die aangifte terstond aan de opdrachtnemer doen toekomen. Indien opdrachtgever de in dit artikel genoemde verplichtingen niet nakomt is hij gehouden tot vergoeding van alle schade aan opdrachtnemer die het gevolg zal zijn van de hiervoor genoemde gebeurtenissen.

3.13 Verzekeringen
3.13a De opdrachtgever verklaart zich door ondertekening van de overeenkomst bekend met het feit dat door hem gehuurde niet verzekerd is vanaf het moment waarop de apparatuur de opslagplaats verlaat.

3.13b De opdrachtgever dient zorg te dragen voor een dekkende verzekering op de gehuurde apparatuur tegen verlies, diefstal, molestschade of anderszins aangerichte schade van of aan de gehuurde apparatuur gedurende de gehele huurperiode. Is dit niet het geval, dan is de opdrachtgever geheel aansprakelijk voor alle schade, verlies of diefstal. De te verzekeren waarde van de gehuurde zaken wordt op schriftelijk verzoek van de opdrachtgever aan deze door opdrachtnemer meegedeeld.

3.14 Schade
3.14a Alle schade die tijdens de huurperiode aan de apparatuur is ontstaan, ongeacht de oorzaak of de toedracht daarvan, is voor rekening van de opdrachtgever indien en voor zo ver vergoeding van die schade niet is gedekt door enige door de opdrachtgever afgesloten schadevergoeding.

3.14b Het is opdrachtgever niet toegestaan om in podia-elementen en andere dergelijke materialen door middel van spijkeren, nieten, schroeven of anderszins zaken te bevestigen. Indien de opdrachtgever zich niet houdt aan het hier genoemde verbod en dientengevolge schade veroorzaakt zal de opdrachtgever verplicht zijn tot vergoeding van die gehele delen die door opdrachtgever door overtreding van dit verbod zijn beschadigd.

3.14c De opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade die ontstaat gedurende de huurperiode als gevolg van het niet of niet naar behoren of niet naar verwachting functioneren van de gehuurde apparatuur of die wordt toegebracht aan personen en/of zaken door of bij het werken met de gehuurde apparatuur.

3.14d Bij schade aan de apparatuur is de opdrachtgever gehouden aan het vergoeden van alle reparatiekosten en/of de inkoop nieuwwaarde van de defecte apparatuur, die ter vervanging van de defecte apparatuur dient te worden aangeschaft door de opdrachtnemer.

3.15 Geheimhouding & privacy
3.15a De opdrachtgever zal geen gegevens betreffende de door opdrachtnemer inzake de gehuurde apparatuur gebezigde ontwerpen en/of konstruktiemethoden, welke gegevens hem door en/of bij het sluiten en/of uitvoeren van de overeenkomst bekend worden, kopiëren, of aan derden tonen of bekend maken.

3.15b De opdrachtnemer stelt nimmer uw persoonlijke gegevens en/of aangeleverd materiaal beschikbaar aan derden en behandelt alle informatie als vertrouwelijk, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

3.16 Weigeringsrecht opdrachtnemer
De opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht om zonder opgaaf van redenen een overeenkomst niet aan te gaan.

3.17 Gebruik door derden
Het is opdrachtgever niet toegestaan de gehuurde apparatuur aan derden te verhuren of in bruikleen af te staan, al of niet tegen vergoeding, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen.

3.18 BUMA/STEMRA/SENA-rechten
Alle kosten met betrekking tot BUMA, STEMRA, SENA-rechten, die voortvloeien uit het door opdrachtgever ten gehore brengen van muziek, hetzij mechanisch hetzij live, in openbare dan wel besloten gelegenheden, alsmede uit het vastleggen van die muziek op audiodragers, waarbij dit ten gehore brengen en/of vastleggen geschiedt via door opdrachtnemer beschikbaar gestelde apparatuur, zijn geheel voor rekening van opdrachtgever die voorts opdrachtnemer vrijwaart tegen elke mogelijke aanspraak terzake door BUMA/STEMRA/SENA. Indien ten gehore brengen van muziek plaats heeft direct door de opdrachtnemer, d.m.v. onze shows, dan zijn de kosten geheel voor de opdrachtnemer.

3.19 Levering & installatie
Indien de opdrachtgever middels de overeenkomst gebruik wenst te maken van technisch personeel van de opdrachtnemer voor de installatie van de apparatuur en/of voor het werken daarmee gedurende de huurperiode, dan wel voor het begeleiden of verzorgen van een volledige produktie van een show of andere manifestatie, dan geldt dat levering en installatie plaats vinden zoals overeengekomen. Hierbij is een tijdsmarge van maximaal 3 uur voor en na de afgesproken tijd toegestaan voor de levering, en een extra tijdsspanne van maximaal 1 uur bovenop de afgesproken installatietijd. De tijd benodigd voor installatie zal worden berekend, tenzij een vast tarief is afgesproken in de overeenkomst.

3.20
 Personeel
3.20a Indien gebruik wordt gemaakt van (technisch) personeel van de opdrachtnemer voor de installatie van de apparatuur en/of voor het werken daarmee gedurende de huurperiode, dan wel voor het begeleiden of verzorgen van een volledige produktie van een show of andere manifestatie, dan dient ten alle tijde het advies en de aanwijzingen van het betreffend personeel te worden opgevolgd. 

3.20b
 Indien gebruik wordt gemaakt van (technisch) personeel van de opdrachtnemer voor een aaneengesloten periode van langer dan twee uren voor de installatie van de apparatuur en/of voor het werken daarmee gedurende de huurperiode, dan wel voor het begeleiden of verzorgen van een volledige produktie van een show of andere manifestatie, dan dient de opdrachtgever te zorgen voor naar redelijkheid voldoende (non-alcoholische) drank, tenzij anders overeengekomen.

11d De opdrachtnemer kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor het niet foutloos verlopen van voorstellingen, shows en andere manifestaties waarbij personeel van de opdrachtnemer op welke wijze dan ook betrokken is geweest:

 • als de oorzaken niet liggen bij de (technisch) medewerkers van de opdrachtnemer
 • als de opdrachtgever zich niet heeft gehouden aan gemaakte afspraken wat tot gevolg heeft gehad dat de opdrachtnemer en haar personeel haar taken niet naar behoren hebben kunnen uitvoeren

3.21 Offertes
3.21a Offertes zijn geldig tot en met veertien dagen na datum van uitbrengen, met uitzondering van een door de opdrachtnemer én opdrachtgever ondertekende en/of op andere wijze wettelijk geaccordeerde offerte en/of overeenkomst.

3.21b Een samengestelde prijsopgave verplicht de opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.22 Overmacht
3.22a In geval van overmacht is de opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht zullen zijn. Bij ontbinding zal de opdrachtnemer contact opnemen met de opdrachtnemer om zo nodig over te gaan tot het opstellen van een nieuwe overeenkomst.

3.22b Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan ons kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.

 1. Verkoop

4.1 Toepasselijkheid
De voorwaarden onder ad. 5 met inbegrip van zijn sub-voorwaarden, gelden enkel voor activiteiten die verband houden met de verkoop van apparatuur.

4.2 Aanbieding en overeenkomst.
4.2a Iedere door de opdrachtnemer uitgebrachte aanbieding, zowel mondeling als schriftelijk, is vrijblijvend. Alle prijzen zijn exclusief btw, tenzij anders is aangegeven. Prijzen en specificaties onder voorbehoud. Typefouten zijn voorbehouden.

4.2b
 Vermeldingen van gegevens van welke aard ook, vermeld in catalogi, brochures, prijslijsten of andere drukwerken geschiedt zo nauwkeurig mogelijk. Deze gegevens zijn slechts bindend indien door de opdrachtgever schriftelijk bevestigd.

4.2c
 Iedere door de opdrachtgever ontvangen opdracht geldt als onherroepelijk. Bij niet nakomen van de afname kunnen kosten in rekening worden gebracht.

4.2d De overeenkomst geldt als gesloten na ontvangst van de aanvaarding van een aanbod, tenzij de opdrachtgever binnen veertien dagen na die ontvangst haar aanbod schriftelijk heeft herroepen. De opdrachtnemer mag reeds gemaakte kosten ten behoeve van de overeenkomst in rekening brengen aan de opdrachtgever.

4.2e
 De opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht om zonder opgaaf van redenen een overeenkomst niet aan te gaan of een overeenkomst te herroepen (zie 4.2d).

4.3 Aflevering en risico-overgang.
4.3a Tenzij anders overeengekomen of tenzij regels van dwingend recht anders voorschrijven, geschiedt aflevering af vestiging van opdrachtnemer, waarna de zaken worden opgeslagen of reizen voor rekening van de opdrachtgever.

4.3b
 De wijze van verpakking wordt bepaald door de distributeur. Verzending wordt door de opdrachtnemer geregeld.

4.4 Prijzen.
4.4a Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk geoffreerd zijn alle prijzen exclusief porto, installatie, implementatie, conversie, reis, verblijfs en andere bijkomende kosten, en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

4.4b
 Vervoers en opslagkosten worden berekend naar ten tijde van aflevering algemeen aanvaarde tarieven als door ingeschakelde derden in rekening gebracht.

4.4c
 De door de opdrachtnemer opgegeven prijzen zijn gebaseerd op ten tijde van de aanbieding geldende prijsbepalende factoren in Nederlandse courant met inbegrip van loonsommen. Indien na de datum van de aanbieding een of meer dezer kostprijsfactoren een wijziging ondergaat, ook al geschiedt dit ingevolge van voorzienbare omstandigheden, is de opdrachtnemer bevoegd de bij de acceptatie overeengekomen prijs dienovereenkomstig te wijzigen vanaf het tijdstip gelegen drie maanden na overeenkomst.

4.5 Betaling.
4.5a De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor vooruitbetaling te verlangen.

4.5b
 Betaling dient, indien niet anders schriftelijk is overeengekomen, contant te geschieden bij de feitelijke aflevering van de zaken of na het verrichten van de overeengekomen diensten. Voor het geval dat de opdrachtnemer een factuur zendt, dient de betaling voor geleverde zaken en/of diensten plaats te vinden op de bankrekening van de opdrachtnemer zoals is vermeld op de factuur en wel binnen veertien dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

4.5c
 Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, worden aanmaningskosten in rekening gebracht. Deze aanmaningskosten bedragen € 15. Indien de opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven aan een incassobureau, in welk geval de opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.

4.5d Kortingen zijn alleen geldig bij contante betaling of betaling binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien niet aan deze voorwaarde wordt voldaan, zal de korting komen te vervallen, tenzij door beide partijen schriftelijk anders overeengekomen is. Wordt deze termijn overschreden, dan wordt een factuur nagestuurd met daarin een vordering van het kortingsbedrag.


4.6 Medewerking.
Indien, door aan opdrachtgever toe te rekenen omstandigheden de overeengekomen prestatie door de opdrachtnemer niet kan worden uitgevoerd terwijl laatstgenoemde in staat en bereid is tot levering, zal de opdrachtnemer voor rekening van opdrachtgever de inmiddels beschikbare zaken opslaan op een door de opdrachtnemer gekozen locatie. Door de enkele schriftelijke melding van deze handeling wordt de levering alsdan geacht te hebben plaatsgevonden.

4.7 Levertijden.
4.7a De levertijd wordt zo nauwkeurig mogelijk opgegeven en gaat in nadat de overeenkomst is gesloten, alle voor uitvoering noodzakelijke gegevens in bezit zijn van de opdrachtnemer en betaling, indien en voorzover deze bij opdracht dient te geschieden, is verricht. Levertermijnen zijn slechts een richtlijn. De opdrachtnemer zal er alles aan doen om deze termijnen na te komen.

4.7b
 Bij overschrijding van de levertijd, anders als door overmacht, zal de opdrachtnemer, na ingebrekestelling, een redelijke termijn worden gegund om aan haar verplichtingen te voldoen.

4.8 Eigendomsvoorbehoud.
Alle aan opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van de opdrachtnemer c.q. van haar toeleveranciers, tenzij sprake is van verkoop en daarbij alle bedragen, die opdrachtgever verschuldigd is voor de krachtens de desbetreffende overeenkomst geleverde en te leveren zaken, verrichte en te verrichten werkzaamheden, alsmede de bedragen tengevolge van het eventueel uitblijven van tijdige betaling, volledig aan de opdrachtnemer zijn voldaan.

Plopkappen, plopbollen en flags met logo welke gebruikt worden door de opdrachtgever, terwijl de maximale betalingstermijn is overschreven en er geen betaling is ontvangen, mogen niet (meer) in het openbaar gebruikt worden ten laste van een dwangsom van 10% van de waarde van de bestelling per 24 uur van schending van deze regel.

4.9 Garantie.
4.9a Bij stilzwijgen van de overeenkomst daaromtrent zal de opdrachtnemer gedurende een periode van twaalf maanden na levering ontwerp en fabrikagefouten in geleverde nieuwe apparatuur zonder berekening laten herstellen, indien niet aan de overeengekomen specificaties wordt voldaan en de apparatuur daardoor niet in essentie voldoet aan de gerechtvaardigde verwachtingen van opdrachtgever en indien de betreffende zaken bij de opdrachtnemer worden aangeleverd. Het al dan niet onder garantie herstellen dan wel leveren van nieuwe apparatuur is ter beoordeling van de fabrikant.

4.9b
 De bovenvermelde garantie strekt nimmer verder dan de garantiebepalingen van de desbetreffende fabrikant c.q. importeur en wordt derhalve zonodig door diens bepalingen beperkt.

4.9c
 Alle programmatuur is van garantie uitgesloten.

4.9d
 Herstel van verloren gegane gegevens valt nimmer onder garantie.

4.9e
 Reparatie van door de opdrachtnemer geleverde zaken, welke niet door de opdrachtnemer is uitgevoerd, gebruik anders dan voorgeschreven of anders dan in het maatschappelijk verkeer aanvaard, alsmede gebreken vanwege van buiten komende oorzaken, zoals bij voorbeeld brand of waterschade of vanwege anderszins niet aan de opdrachtnemer toe te rekenen oorzaken, doen iedere garantie vervallen.

4.9f
 De opdrachtnemer is niet gehouden tot enig herstel indien en zolang de opdrachtgever in gebreke blijft met betrekking tot enige prestatie jegens de opdrachtnemer.

4.9g
 Alle vervangen onderdelen worden eigendom van de fabrikant.

4.9h Plopbollen/plopkappen door ons bedrukt vallen buiten de garantie (muv fabricagefouten), omdat het op maat gemaakte producten zijn.

4.10 Aansprakelijkheid.
4.10a De opdrachtnemer is tot geen ander prestatie gehouden dan dit zoals verwoord in artikel 4.9.

4.10b
 De opdrachtnemer is met name niet aansprakelijk voor alle schades, uit welke hoofde of oorzaak dan ook, welke de opdrachtgever lijdt of heeft geleden.

4.10c
 Onder schades en/of schade wordt uitdrukkelijk directe en/of indirecte (gevolg)schade verstaan.

4.10d
 Indien bovenstaande bepalingen op enigerlei wijze terzijde worden gesteld, is de opdrachtnemer slechts aansprakelijk tot het bedrag dat met de betreffende overeenkomst is gemoeid.

4.11 Zichttermijn
4.11a Nadat u het door u bestelde product heeft ontvangen, heeft u de bevoegdheid om binnen 7 dagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met de opdrachtnemer te ontbinden, met uitzondering van voor de opdrachtgever op maat gemaakte producten of voor de opdrachtgever speciaal bestelde producten.

4.11b Indien u de overeenkomst ingevolge artikel 4.11a van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient u dit schriftelijk (via e-mail, brief of fax) aan de opdrachtnemer te melden. U dient het product onmiddellijk terug te sturen naar de opdrachtnemer. U dient wel zelf de kosten van en het risico voor het retour zenden te dragen.

4.11c Indien u reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat u de overeenkomst met de opdrachtnemer heeft herroepen, zal de opdrachtnemer deze betalingen binnen 14 dagen nadat de opdrachtnemer het door u geretourneerde product heeft ontvangen, aan u terugbetalen.

4.11d De opdrachtnemer behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door uw schuld (anders dan die van de opdrachtnemer of de leverancier van het product) is beschadigd.

4.11e Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van opdrachtnemer schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van u te wijten is of anderszins voor uw risico komt, zal opdrachtnemer u hiervan schriftelijk (via fax, brief of e-mail) in kennis stellen. De opdrachtnemer heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan u terug te betalen bedrag in te houden. 

4.11f De opdrachtnemer heeft het recht om de gemaakte kosten voor verzending van de bestelling aan de opdrachtgever in te houden op het te crediteren bedrag.

4.12 Offertes
4.12a Offertes zijn geldig tot en met veertien dagen na datum van uitbrengen, met uitzondering van een door de opdrachtnemer én opdrachtgever ondertekende en/of op andere wijze wettelijk geaccordeerde offerte en/of overeenkomst.

4.12b Een samengestelde prijsopgave verplicht de opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

4.13 Geheimhouding & privacy
De opdrachtnemer stelt nimmer uw persoonlijke gegevens beschikbaar aan derden en behandelt alle informatie als vertrouwelijk, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

4.14 Gebruik demomodellen
De opdrachtnemer is gerechtigd op maat gemaakte of speciaal ontwikkelde producten voor een opdrachtnemer als demomodel of ter demonstratie te gebruiken. Het is opdrachtnemer niet toegestaan deze demomodellen uit handen te geven aan derden.

Algemene voorwaarden, 01-10-2017 Sjen & Hearre

 

f t g y

Contact

Meer informatie kunt u krijgen bij:

Frederik van Dijk


Mob +31 (0)628974008

Mail: kontakt@sjen-hearre.frl  

btw-id NL001462754B30

Sjen & Hearre

* 20 jier ervaring

      20 jaar ervaring

* (TV) Broadcasttechnieken

      TV/internet uitzendingen

* Interactieve Live (fideo)Streaming

      kijkers actief betrokken bij uitzending

* Ljocht, lûd en fideo

      licht, geluid en video

* Grut media-netwurk

      Groot netwerk van media-vakmensen